Laatste nieuws
14 maar 2020
Afghanistan krijgt twee presidenten voor de prijs van één
 meer
8 maart 2020
Vrede in Afghanistan?
 meer
21 februari 2020
Trump en de taliban zijn klaar met akkoord, maar er is nog geen vrede in Afghanistan
 meer
13 december 2019
Vrouwen onderwijs geven om klimaatbestendigheid van Afghanistan te verhogen

 meer
25 november 2019
Afghaanse ambassadeur bij VN: "Stel vrouwen centraal in vredesproces."
 meer
22 november 2019
Er is een man vermoord in Afghanistan. Is dat nieuws?
 meer
28 september 2019
Stemmen in Afghanistan is een daad van moed
 meer
9 september 2019: Nadat Trump een ontmoeting met de leiding van de Taliban heeft afgezegd staat de vrede in Afghanistan weer op losse schroeven. meer
6 september 2019
Sluiten de VS een akkoord met de Taliban zonder vrede in Afghanistan?
 meer
19 april 2019
Marteling nog wijdverbreid in Afghaanse gevangenissen
 meer
20 oktober 2018
Afghaanse vrouwen worden nog steeds gevangen gezet naast moordenaars wegens 'falende' maagdelijkheidstest.
 meer
17 augustus 2018
De slag om Ghazni gaat de vijfde dag in.
 meer
10 mei 2018:
Hoe  lang houdt Afghanistan het nog vol?
 meer

Nieuwsbrief september 2010
Zwarteweg 6

9973 PM Houwerzijl

Girorekening 1029.53.872

t.n.v. stichting Nahid

KvK 02086471

www.nahid.nl

info@nahid.nl


Nieuwsbrief Nahid september 2010


Beste donateurs,


Vrouwen in Afghanistan hebben het nog altijd niet makkelijk. Hoewel de positie van de Afghaanse vrouw sinds de verdrijving van de Taliban iets is verbeterd, staan ze nog altijd onderaan in vrijwel elke indicator van de Human Development Index van de Verenigde Naties. Zo is de gemiddelde levensverwachting bij geboorte 44 jaar, is het sterftecijfer bij bevalling erg hoog en kan slechts 12,6% van de Afghaanse vrouwen lezen.


Ondanks dit slechte nieuws, probeert de stichting Nahid met haar werk juist de kracht van Afghaanse vrouwen te tonen. In het vrouwenhuis gaat het gelukkig dan ook erg goed. Hieronder leest u in ‘het huis en haar bewoonsters’ over het reilen en zeilen in de opvang en leert u in een nieuwe rubriek iets meer over het verleden van bewoonster Farida. 


Vanuit Nederland hebben diverse donateurs in het afgelopen half jaar weer hun best gedaan om een mooi bedrag voor Nahid in te zamelen. In deze nieuwsbrief leest u in het bijzonder over een spinningmarathon van LACO Beemd uit Veghel en een gift van het vrouwencentrum Leusden. 


Ondertussen blijft het bestuur van de stichting druk bezig met het regelen van grond voor het bedrijfsverzamelgebouw en het indienen van nieuwe subsidieaanvragen. Hopelijk daarover volgende keer meer!


NB. Neem ook eens een kijkje op onze geheel vernieuwde website www.nahid.nl. De vorige versie was gemaakt door Yvette van der Doelen. Zij heeft nu ook deze vernieuwde versie in elkaar geknutseld. Dank hiervoor, Yvette.
Het huis en haar bewoonsters

Regelmatig ontvangen we via email berichten over de gang van zaken in het huis in Kabul. En geregeld is ons bestuurslid Afifa in Afghanistan voor allerlei zaken die met de strijd voor vrouwenrechten hebben te maken. Dan bezoekt zij ook altijd het huis en heeft zij een gesprek met de leiding en de vrouwen.


Het gaat goed. De vrouwen hebben werk, dat echter niet voldoende verdient om op zichzelf te gaan wonen. Maar hun zelfgevoel wordt steeds groter. 


De kinderen gaan naar school en volgen cursussen. Er zijn in Afghanistan echter te weinig schoolgebouwen en te weinig leraren. Kinderen gaan dan ook in drie groepen per dag naar school. Vandaar dat ze heel veel huiswerk hebben. Gelukkig kan staflid Marzia hen daarbij helpen als dat nodig is. Ook helpen de kinderen elkaar.
Omdat de staf van het vrouwenhuis geheel Afghaans is en er geen buitenlanders werken, heeft het huis geen last van tegenwerking en/of geweld. Er willen nogal eens mensen vanuit Nederland op bezoek in het huis, maar dan wordt er altijd eerst per telefoon contact opgenomen met de directrice en vaak is een gesprek eerst buitenshuis.        De inwoners aan een maaltijd

Zo wordt zo min mogelijk aandacht gevestigd op het huis zelf. 


Het huis dat nu wordt gehuurd is vrij klein. We hopen op het bedrijvengebouw ter zijner tijd ruimtes te gaan bouwen die permanent voor de opvang van vrouwen en kinderen kunnen dienen. Dan hoeft er niet meer te worden verhuisd en kunnen we ook meer vrouwen opvangen. De eerste plannen die we hebben voor bedrijfjes in het gebouw betreffen een apotheek en een bakkerij. Als u ons in bij de realisatie hierin zou kunnen ondersteunen, dan horen we graag van u.


---


Grond voor het bedrijfsverzamelgebouw

Het blijft ploeteren: Twee jaar geleden was ons al grond beloofd. Dat ging niet door, maar twee maal daarna was er weer een optie. Helaas, helaas.... Wel heeft de gemeente Kabul beloofd dat er grond vrij komt voor het bedrijfsverzamelgebouw, kantoren van AWN en het vrouwenhuis.

We blijven doorgaan met de pogingen.


Voor ons is het bemachtigen van grond en het bouwen van een gebouw van cruciaal belang, omdat de opbrengst van het gebouw, de bakkerij enz. het vrouwenhuis moeten gaan financieren. Pas dan kunnen wij vanuit Nederland de subsidie stoppen. De tekeningen zijn klaar, de aannemer is bereid. Maar zover is het helaas nog niet.


Zodra er nieuws is over het beschikbaar komen van grond, nemen wij de vrijheid om u te berichten. Want dat is heel belangrijk nieuws voor de voortgang van het huis en de werkgelegenheid voor de vrouwen.


---


Vrouwencentrum Leusden

In april werden we gebeld door de stichting Vrouwencentrum Leusden. Zij hadden jarenlang gewerkt in de gemeente Leusden aan vrouwenemancipatie en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.


Om een paar redenen moesten zij stoppen met hun werk. Ze kregen van de gemeente, hun ‘opdrachtgever’ en ‘financier’, de vrijheid om het overgebleven bedrag van ruim € 11.000 te doneren aan een ‘goed doel’. Maar dat doel moest wel iets te maken hebben met de emancipatie van vrouwen.


Het bestuur van de stichting dacht aan onze stichting Nahid en de gemeente ging daarmee akkoord. Daar waren wij heel blij mee!


Op 22 april ging ik, Janny Beekman, dus naar Leusden. Niet alleen om de cheque aan te nemen, maar ook om de film te laten zien. Martha ten Bokkel en Coty ten Cate van stichting Vrouwen Vredesinitiatieven in Beeld konden ook aanwezig zijn. Daar was ik heel blij mee, want zij hebben ontzettend veel werk voor de film gedaan. 


Het leukste aan de hele avond was dat er na en naar aanleiding van de film een heel geïnspireerd gesprek ontstond over de situatie in Afghanistan, met name die van vrouwen. En dat er een Afghaanse aanwezig was, die in de beelden haar ‘stad’ terug zag. Zij kon een informatieve bijdrage leveren aan het gesprek. Het werd een mooie avond.


Vrouwen in Leusden: bedankt.


---


Geen vrede is compleet zonder vrouwen

Na de grote Afghanistan conferentie in Londen in januari van dit jaar organiseerden de Afghaanse NGO’s AWN (Afghan Women Network) en WAW (Women for Afghan Women) een aantal bijeenkomsten voor Afghaanse vrouwen van verschillende vrouwengroepen.


In hun reactie op het communiqué van de Conferentie adviseren deze vrouwen uit het maatschappelijk middenveld om het vredesproces goed in de gaten te houden. Zij vinden het belangrijk dat vrouwen niet gezien worden als slachtoffers van een proces waarin geen rekening wordt gehouden met hun perspectief en ervaringen. Ze eisen bovendien dat vrouwen kunnen deelnemen aan het verzoenings- en reïntegratieproces.


Afgelopen 3 juni heeft vervolgens de vredesjirga plaats gevonden. Deze bijeenkomst bracht stamhoofden, lokale en nationale leiders in Kabul bij elkaar. Onderwerp van gesprek was hoe samen met de Taliban de toekomst van Afghanistan vorm kan worden gegeven.


AWN is van tevoren druk bezig geweest om vrouwen te benaderen en te activeren om actief en in grote getale deel te nemen aan deze jirga. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met vrouwen uit het hele land, samen met vrouwen uit het buitenland. Daarnaast heeft de organisatie twee dagen voor de jirga een grote bijeenkomst georganiseerd onder de noemer ‘Women Convention’. 


Het doel van deze bijeenkomst was 336 vrouwen van over het hele land bijeenbrengen om voorstellen voor activiteiten te delen. Alle vrouwen konden zo tijdens de jirga dezelfde boodschap en ideologie naar buiten brengen. 


Drie vrouwelijke ministers van het kabinet waren tijdens de conventie aanwezig om de vrouwen te verwelkomen en hun steun te geven aan een sterke stellingname in de jirga door de vijftig procent van de Afghaanse bevolking, namelijk de vrouwen.


Uiteindelijk was van de 1600 deelnemers aan de jirga twintig procent vrouw. Enkele positieve gebaren zijn tijdens de bijeenkomst gemaakt. Zo zijn de deelnemers overeengekomen dat in onderhandelingen met de Taliban de Afghaanse grondwet aanvaard moet worden, die voorziet in gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Maar zoals het percentage vrouwen onder de deelnemers laat zien, is er ook nog veel werk te doen.

 

---
Rubriek: een bewoonster uitgelicht

In deze nieuwe ‘rubriek’ vertellen we in elke nieuwsbrief iets over één van de bewoonsters van het huis. Dit keer staat Farida in the picture. Farida kwam in december 2006 naar het huis, ze was toen 36 jaar. Ze heeft zes kinderen: twee zonen en vier dochters. Alle zes gaan naar school. Farida verloor haar man en een zoon toen een brand uitbrak in haar huis. Met de herinnering aan de brand heeft ze het nog altijd moeilijk. In Kabul werkt Farida in een naaibedrijf. Ze heeft het druk met haar werk. Helaas verdient ze nog niet genoeg om zelfstandig te wonen.


---


Spinnen voor Nahid

Tijdens de thuisfrontdag voor militairen op vliegbasis Volkel op 25 april jongstleden is er een spinningmarathon voor stichting Nahid georganiseerd. De ruim 60 fietsers – militairen, sporters van sportschool LACO Beemd uit Veghel en familieleden en vrienden van militairen – fietsten in zes uur tijd ruim € 1525,- bijeen. Gelijktijdig met de inspanningen op de vliegbasis namen Nederlandse militairen deel aan sportactiviteiten op Kandahar Airfield in Afghanistan. Via een satellietverbinding waren de prestaties wederzijds te volgen. Zij moedigden elkaar over en weer aan.

De commandant van Vliegbasis Volkel en de manager van de sportschool overhandigden ’s middags het bijeengebrachte geld aan onze organisatie. Met het geld kan het vrouwenhuis een maand onderhouden worden. Aan alle fietsers en de organisatie: onze hartelijke dank hiervoor!


---


Donaties

Tot vorig jaar ondersteunde Impulsis ons ruimhartig om de noodzakelijke onkosten van het huis te betalen. Maar vanwege meerdere redenen is deze ontwikkelingsorganisatie begonnen met de afbouw van de subsidie. We zijn nu bezig met ons te beraden over het vervolg. De bedoeling was dat het huis op termijn onderhouden zou gaan worden door de opbrengsten van het bedrijfsverzamelgebouw. Vanwege de perikelen met de grond neemt de ontwikkeling van de bedrijfjes echter veel meer tijd in dan gedacht. Blijft dus ook de noodzaak om vanuit Nederland de nodige gelden voorlopig nog op te brengen. 


Gelukkig hebben we ook dit jaar weer van meerdere kanten (soms incidenteel) mooie bijdragen ontvangen. 

 Zo ontvangen we nog steeds iedere maand € 250 van Vrouwen voor Vrede Ridderkerk. 

 Enkele mensen vroegen als kado voor een verjaardag of ander feest een bijdrage voor onze stichting.

 Van de woongemeenschap De Wonne en van enkele collectes in kerken ontvingen we mooie bedragen.

 Als aanvulling op de Twitterveiling vorig jaar ontvingen we van het Ministerie van Buitenlandse Zaken € 21.000.

 De Raad van Kerken in Haren/Onnen maakte de opbrengst over van hun oud papier actie.

 Over de spinningmarathon van Laco in Veghel las u hierboven meer.

 Het Vrouwencentrum in Leusden is opgeheven en maakte ons het overgebleven bedrag over. Ook daarover heeft u hierboven meer gelezen.

 De Vrouwenraad Vleuten/De Meern stuurde ons een prachtig bedrag.

 Het landelijk bureau van VluchtelingenWerk Nederland doneerde de helft van de opbrengst van de WK-poule aan onze stichting.

 En een groep vrouwen in Enschede e.o. verkopen regelmatig ergens zelf gemaakte spullen en storten daarna de opbrengst op onze rekening.

 Ook zijn er regelmatig overboekingen waarvan we niet kunnen achterhalen van wie die zijn. Ook deze onbekenden willen wij heel erg bedanken.
Daarnaast hebben we een vaste groep individuele donateurs die ons heel trouw regelmatig een bedrag overmaken. Daar zijn we heel blij mee. Wij zien hen als een soort ambassadeurs van ons werk.
-----


Sterk, sterker, sterkst.


Op 18 september waren de verkiezingen in Afghanistan voor het zogenaamde  ‘Hogerhuis’ en het ‘Lagerhuis’.

Van de 249 zetels zijn er volgens de grondwet van Afghanistan in het ‘Lagerhuis” 60 gereserveerd voor vrouwen.


De campagne was moeilijk: veel vrouwelijke kandidaten (er waren er 406) werden bedreigd en konden alleen op reis met voldoende gewapende bewaking. Geen pretje dus. In veel provincies was het voor vrouwelijke kandidaten verboden om op campagne te gaan. Een derde groot probleem was dat met name de vrouwen geen of onvoldoende geld hadden om campagne te voeren.

Toch gaan de vrouwen door: “Als ik dood ga, zijn er duizenden vrouwen die het van mij overnemen.” En: “Iemand moet toch beginnen? Iemand moet toch het risico durven nemen?”, was het commentaar van een van de vrouwelijke kandidaten.


Afghan Women Network heeft samen met Unifem posters en flyers gedrukt voor de vrouwelijke kandidaten en zorgde voor de communicatie tussen alle vrouwelijke kandidaten.

Daarnaast organiseerde AWN in 29 provincies bijeenkomsten om de vrouwen daar zich bewust te laten worden van hun rechten en over het belang van deelname van vrouwen in het parlement. Veel posters werden in het land verspreid met daarop in beeldtaal ook voor ongeletterde vrouwen de boodschap: Stem op een vrouw. En zij maakten radio en TV spotjes, die overal in Afghanistan waren te zien en te horen.

Maar hoeveel vrouwen er zijn gekozen is eind september nog niet bekend.


De vrouwen in het parlement worden op persoonlijke titel gekozen. Maar in de loop van de afgelopen jaren hebben ze wel als blok geopereerd. Alleen zo worden ze gehoord en kunnen ze dingen bereiken, hoe langzaam ook.  --------


Wilt u een lezing organiseren over Nahid? Dat kan! Neem contact op met onze voorzitster Janny Beekman, tel nr 0595-572595. Ook als u een actie wilt organiseren voor Nahid bent u van harte welkom. We kunnen u in ieder geval folders opsturen.